Thursday, December 7, 2023

Tag: Vũ Tiến Lộc

Tranh luận với ông Vũ Tiến Lộc về những lý do...

LS Trần Vũ Hải (Bài này đã được gửi cho VCCI như tài liệu cho toạ đàm của VCCI ngày 4/4/2019, nhưng đáng tiếc VCCI...