Thursday, August 18, 2022

Tag: Vũ Hữu Sự

Hồ Duy Hải, lịch sử đã chọn em

Vũ Hữu Sự 27-6-2020 Đúng vậy, Hồ Duy Hải, lịch sử đã chọn em để làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất: Là phơi bày ra...