Thursday, April 18, 2024

Tag: VIRUS. NƯỚC PHÁP ĐÓNG CỬA

VIRUS. NƯỚC PHÁP ĐÓNG CỬA

Từ Thức Nước Pháp đóng cửa tất cả những nơi công cộng để đương đầu với coronavirus vì các chuyện gia cho rằng virus sẽ...