Tuesday, April 23, 2024

Tag: Văn đoàn độc lập

Vì sao Văn đoàn Độc lập không kỷ niệm 5 năm?

BBC Ban Vận động Văn đoàn Độc lập thông báo họ không kỷ niệm 5 năm hoạt động "vì lý do an ninh" trong lúc...