Friday, March 1, 2024

Tag: tuongnangtien’s blog

Dấu Tay Trung Quốc Hay Vết Bẩn Trung Hoa

Tưởng Năng Tiến - tuongnangtien's blog 22/04/2016 Hễ cứ vô mạng là tôi lại nghe blogger Lê Anh Hùng đang la làng về một vụ gì...