Tuesday, April 23, 2024

Tag: Tử tù – những người đi trên dây

Tử tù – những người đi trên dây

Tô Di 06/02/2019 Tôi hay hình dung tử tù là những người đi trên những sợi dây mà chiều dài được tính bằng năm. Khi bản...