Saturday, September 23, 2023

Tag: Từ thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh’ đến lăng mộ Trần Đại Quang

Từ thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh’ đến lăng mộ...

VNTB-Đỗ Thành Nhân I. Ông Trần Đại Quang mất đến nay đã được một năm (dương 21/9/2018, âm 12/08/2018), nhân ngày giỗ đầu, xin nói về...