Thursday, December 7, 2023

Tag: Tu Huynh Anh.

CHUYỆN KỂ CỦA CHỒNG

Phạm Thanh Nghiên Có lần mình hỏi chồng: Lý do (bây giờ người ta hay gọi là "động cơ") nào để anh quyết định tham...