Saturday, September 23, 2023

Tag: TS. Phạm Quý Thọ

Đại hội 13: Chuyển giao quyền lực khó khăn trong thể...

TS. Phạm Quý Thọ 2020-05-11 Tổng bí thư và ‘tam trụ’ (chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội) là các vị trí quyền lực...