Thursday, December 7, 2023

Tag: Trạm thu phí T2

BOT: Tại sao phúc người, họa ta? (Bài 2)

RFA 2019-07-22 Bài 2 Tiến cũng nan mà thoái cũng nan! Về lý thuyết, sử dụng hình thức BOT trong phát triển hệ thống hạ tầng giao...