Tuesday, April 23, 2024

Tag: Trạm thu phí Hòa Lạc – Hòa Bình

BOT: Tại sao phúc người, họa ta? (Bài 2)

RFA 2019-07-22 Bài 2 Tiến cũng nan mà thoái cũng nan! Về lý thuyết, sử dụng hình thức BOT trong phát triển hệ thống hạ tầng giao...