Wednesday, November 29, 2023

Tag: trại tạm giam số 1 Hà Nội

TẠM BIỆT “TRƯỜNG” CŨ VÀ ĐỐI MẶT VỚI “TRƯỜNG” MỚI

Nguyễn Thanh Mai đã thêm 8 ảnh mới vào album: Thăm gặp mẹ Tâm. Hơn 2 năm, 118 tuần lễ, 118 phiếu gửi đồ tiếp...