Saturday, September 23, 2023

Tag: Thông

CÂY THÔNG CHẾT

Bạch Cúc (Bỗng nhớ lời của một người bạn: "Những gì còn lại của Đà Lạt hôm nay, là do sự "bất khả" của Cộng...