Monday, October 2, 2023

Tag: Thông tư số 37/2011/TT-BCA

‘CA được lập nhà tù trong nhà tù ở VN?’

BBC Chính quyền Việt Nam đã đang cho phép công an, an ninh lập 'nhà tù trong nhà tù' ở Việt Nam một cách 'trái...