Friday, March 1, 2024

Tag: TÂM ANH

ĐỒNG HÀNH NHƯNG KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI TRẦN HUỲNH DUY THỨC

TÂM ANH 27 tháng 5, 2016 gần Garden Grove Tôi xin giới thiệu hai bài viết của hai người bạn mới gửi cho tôi về quan...