Thursday, December 7, 2023

Tag: TÀI LIỆU GỐC VỀ TOÀN BỘ CÁC THỬA ĐẤT ĐỒNG SÊNH DO CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH GIỮ.

TÀI LIỆU GỐC VỀ TOÀN BỘ CÁC THỬA ĐẤT ĐỒNG SÊNH...

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Trong các khiếu kiện về đất đai, việc giữ được các tài liệu gốc vô cùng quan trọng bởi các...