Saturday, September 30, 2023

Tag: Sam Rainsy

ĐẠI SỨ HOA KỲ VÀ ĐẠI SỨ PHÁP ĐẾN THĂM KEM...

Người Đà Lạt Xưa Đại sứ Hoa Kỳ tại Cambodia, ông Patrick Murphy, đã đến gặp lãnh đạo phe đối lập, ông Kem Sokha, tại...