Tuesday, October 3, 2023

Tag: Sài Gòn: Dự án camera giám sát chỉ nhằm bịt miệng dân

Sài Gòn: Dự án camera giám sát chỉ nhằm bịt miệng...

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - Facebooker Trần Hoàng Hận đã trở thành một trong những bằng chứng sống đầu tiên cho thấy Chương trình lắp 10.000...