Tuesday, October 3, 2023

Tag: prayforHongKong

Hắc cảnh Hong Kong đàn áp những sinh viên đang bám...

Bạch Hoàn Đêm qua, hắc cảnh Hong Kong vẫn tiếp tục dùng xe vòi rồng, đạn hơi cay (và có thể là cả hoá chất),...