Monday, September 25, 2023

Tag: Phạm Việt Thắng

Bắt Trần Bắc Hà: Thông điệp nào cho Nguyễn Tấn Dũng?

VOA Phạm Chí Dũng https://www.voatiengviet.com/a/tran-bac-ha-bi-bat-nguyen-tan-dung/4680159.html Lại vừa hiện thêm một bằng chứng cho giả thiết ‘biến động quyền lực và hồi tố thời hậu Quang’: ngày 28/11/2018,...