Saturday, September 30, 2023

Tag: pen name Giao Chỉ

Khốn khổ một màu da.

Giao Chỉ, San Jose Cách đây gần 100 năm, năm 1926 nhân loại dành một tuần lễ của tháng 2 gọi là tuần lễ của...