Saturday, September 30, 2023

Tag: ông Dương Tường

DƯƠNG TƯỜNG – NGƯỜI CHƯA MÃN HẠN  (Bản ngắn) 

Pham Mylan Đã tìm thấy bài phỏng vấn từ 2002, chưa từng đăng ở đâu. Đưa lên như đã hứa với những ai yêu mến...