Thursday, June 1, 2023

Tag: lên án tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2019

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án tình hình nhân quyền...

Nguyễn Đình Ngọc Lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ ĐÍCH DANH: Trọng - Phúc - Ngân trong Báo Cáo Nhân Quyền! Điều...