Friday, December 1, 2023

Tag: khám Chí Hoà

Trung bình mỗi tuần xấp xỉ hai người bị xử tử...

Trần Phương Theo dữ liệu do chính phủ công bố và Luật Khoa ước tính, trung bình mỗi tuần ở Việt Nam có ít nhất...