Wednesday, December 6, 2023

Tag: Hoa Mai Nguyen

NHỚ VÀ THƯƠNG NHÀ VĂN PHẠM THÀNH ( Bà Đầm Xòe)

Hoa Mai Nguyen. Tôi quen anh Phạm Thành như tất cả các ACE dân chủ khác trên Facebook, chúng tôi cùng giống nhau sự suy...