Sunday, March 3, 2024

Tag: Hải chiến Trường Sa

TÓM TẮT HẢI CHIẾN GẠC MA 14-3-1988

Cù Tuấn Hải chiến Gạc Ma, Hải chiến Trường Sa hoặc Xung đột Trường Sa là sự kiện xung đột tại khu vực quần đảo...