Thursday, December 7, 2023

Tag: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN)

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống...

Nguyen Khanh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào...