Wednesday, December 6, 2023

Tag: Giang Nam

So sánh tương quan lực lượng – ta thắng, địch thua...

Giang Nam (VNTB) - “Ta nhất định thắng, địch nhất định thua !” 1. Tướng đấu tướng Ta có 4 đại tướng, chưa kể “đại tướng về...