Saturday, April 20, 2024

Tag: #FreeNguyenNgocNhuQuynh

Lời kêu gọi tranh đấu cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn...

Vào ngày 07.07. 2018 Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu cuộc tuyệt thực để phản đối những hành vi khủng bố...