Wednesday, September 27, 2023

Tag: England

CÓ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG ĐÁNG SỢ HƠN

Manh Kim  Manh Kim Những kệ hàng trống hoác, những phi trường vắng tanh, những nhà hàng không bóng người, những giáo đường không giáo dân,...