Saturday, March 2, 2024

Tag: DVD “NHỮNG NGƯỜI LÍNH BỊ BỎ RƠI”

TƯỞNG NIỆM 45 NĂM QUỐC HẬN với DVD “NHỮNG NGƯỜI LÍNH...

Nam Lộc Phần thu hình cho tiết mục của ca sĩ Thế Sơn cũng vừa được chuẩn bị xong, và toàn bộ máy quay phim...