Thursday, March 23, 2023

Tag: Đại tướng Văn Tiến Dũng

SỰ THẬT VỀ TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG ĐÃ BÁN MÌNH CHO...

Phan Trí Đỉnh Khoảng tháng 8/1978, lúc đó tôi đã làm Trưởng phòng tác chiến, được lên nghe tại Học viện Quân sự cấp cao,...