Saturday, April 20, 2024

Tag: Cứ Nguyễn

BẠO LỰC VÀ BạO ĐộNG

Cứ Nguyễn Lửa và lửa Bụi và bụi Tro và tro Máu và máu Răng đền răng Mắt đền mắt Không thể khác Không thể dừng Không thể im lặng Không thể trơ nhìn Không...