Thursday, December 7, 2023

Tag: CHUYẾN ĐI CHƯA HẸN NGÀY VỀ .

CHUYẾN ĐI CHƯA HẸN NGÀY VỀ .

Quan Nguyen Tôi vừa trở về Mỹ sau một chuyến đi dài khá mệt mỏi, mang nỗi buồn của thân phận lưu vong, chẳng hẹn...