Thursday, April 18, 2024

Tag: Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập với đợt bắt...

RFA Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch-HRW, vào ngày 19 tháng 6 ra thông cáo báo chí lên án chính phủ Việt...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

JB Nguyễn Hữu Vinh Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự ra...