Thursday, September 29, 2022

Tag: Chí Hoà

Tết Chí Hoà

Tôi tặng bài viết này cho các bạn của tôi còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. ---------------------- Chút gió se lạnh luồn...