Wednesday, December 6, 2023

Tag: Chí Hoà

Tết Chí Hoà

Blogger Điếu Cày Tôi tặng bài viết này cho các bạn của tôi còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. ---------------------- Chút gió se...