Saturday, April 20, 2024

Tag: Cao Vĩnh Thịnh

Cao Vĩnh Thịnh, phim Đừng Sợ và quyền lên tiếng của...

Ben Ngô BBC Tiếng Việt Vài ngày sau khi bị câu lưu, bà Cao Vĩnh Thịnh, thành viên nhóm Green Trees ở Hà Nội, nói...