Thursday, December 7, 2023

Tag: BÚT CHIẾN

ĐẢNG CÓ DÁM VỨT BỎ NẮM ĐẤM VÀ BÚT CHIẾN SÒNG...

Đỗ Ngà Nhà ông A có một cặp tuấn mã quý hiếm, một hôm có một vị tướng tới hỏi mua, ông A ra giá...