Tuesday, December 5, 2023

Tag: Boris Yeltsin

Tứ Đại Sai Lầm Của Boris Yeltsin

Ngô Văn Hiếu Sai lầm lớn nhất của Yeltsin là không giải tán Duma (Quốc Hội) để bầu lại Duma, Tổng Thống, và lập bản...