Wednesday, November 29, 2023

Tag: bãi Vũng Mây (Rifleman Bank)

Cần phân biệt bãi Tư Chính (Vanguard Bank) và bãi Vũng...

Nhân Tuấn Trương Cần phân biệt bãi Tư Chính (Vanguard Bank) và bãi Vũng Mây (Rifleman Bank). Hai bãi này hoàn toàn khác với "bồn...