Thursday, December 7, 2023

Tag: Bãi Tư Chính: Trung Quốc đang vượt mặt Việt Nam về quốc tế vận

Bãi Tư Chính: Trung Quốc đang vượt mặt Việt Nam về...

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - Hầu hết các ‘đối tác chiến lược toàn diện’ của Việt Nam đã chẳng có ý kiến gì về vụ Bãi...