Friday, September 29, 2023

Tag: 4 Chính thức ‘dính’ thuốc ung thư giả: Bộ trưởng ‘kim tiêm’ đáng phải chịu hình phạt nào?

Chính thức ‘dính’ thuốc ung thư giả: ‘Ả chuyên giết người’...

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - ‘Ả chuyên giết người’ sẽ bị xử lý ra sao - chỉ đơn giản là về mặt đảng và một phần...