Tuesday, February 27, 2024

Tag: 22 July

Utøya: July 22

SONG CHI·THỨ SÁU, 9 THÁNG 11, 2018 +Bài viết cho blog RFA. Đi xem bộ phim U-July 22 (Norwegian: Utøya 22. juli), bộ phim truyện sản...