CONTINUING COVERAGE: Day two of Facebook CEO Mark Zuckerberg’s testimony after revelations that a data-mining firm gathered personal data from millions to try to influence elections.

0
961
FOX 10 Phoenix

CONTINUING COVERAGE: Day two of Facebook CEO Mark Zuckerberg’s testimony after revelations that a data-mining firm gathered personal data from millions to try to influence elections.

STORY: http://bit.ly/2Hrs8Yi

Tiếp tục tin: ngày thứ hai của tổng giám đốc điều hành của Mark Zuckerberg sau khi tiết lộ rằng một công ty khai thác dữ liệu thu được dữ liệu cá nhân từ hàng triệu để cố gắng ảnh hưởng cuộc bầu cử.

Câu chuyện: http://bit.ly/2Hrs8Yi

Mark Zuckerberg continues testifying

CONTINUING COVERAGE: Day two of Facebook CEO Mark Zuckerberg's testimony after revelations that a data-mining firm gathered personal data from millions to try to influence elections. STORY: http://bit.ly/2Hrs8Yi

Posted by FOX 10 Phoenix on Wednesday, April 11, 2018

273740cookie-checkCONTINUING COVERAGE: Day two of Facebook CEO Mark Zuckerberg’s testimony after revelations that a data-mining firm gathered personal data from millions to try to influence elections.