Tuesday, February 27, 2024

Tag: UK

CÓ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG ĐÁNG SỢ HƠN

Manh Kim  Manh Kim Những kệ hàng trống hoác, những phi trường vắng tanh, những nhà hàng không bóng người, những giáo đường không giáo dân,...