Sunday, March 3, 2024

Tag: thu 10% tiền trợ cấp thôi việc

Làm được gì thêm cho họ? 

Lê Huyền Ái Mỹ Việc hàng ngàn công nhân Pou Yuen bị thu 10% tiền trợ cấp thôi việc được giải thích là theo luật....