Saturday, April 20, 2024

Tag: Thái Hằng

Vĩnh Biệt Tiếng Hát Đệ Nhất Danh Ca Thái Thanh (1934-2020)

🔴Tiếng Hát THÁI THANH Qua Đời Ở Tuổi 86 -Vĩnh Biệt Tiếng Hát Đệ Nhất Danh Ca Thái Thanh (1934-2020) Giọng hát vượt thời...