Tuesday, April 23, 2024

Tag: Phạm Phú Khải

Hãy đối xử như từng được đối xử

Blog VOA Phạm Phú Khải Nhà tâm lý học và ngôn ngữ học nổi tiếng Steven Pinker, trong tác phẩm “The Better Angels of Our Nature”,...

Xuất bản tự do: Cơ hội hay thử thách?

VOA Phạm Phú Khải Lời giới thiệu: Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Nhà Xuất Bản Tự Do (NXBTD) cho ra một thông báo về...