Monday, September 25, 2023

Tag: “ông Nghị rau muống”

ĐỖ VĂN ĐƯƠNG: QUYỀN IM LẶNG KHÔNG PHẢI QUYỀN CON NGƯỜI?

Báo Sạch Ông Đương khi còn là Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nói như vậy trong chương trình Sự kiện &...