Sunday, June 4, 2023

Tag: Người Chồng Một Đêm

Người Chồng Một Đêm

Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Ở đất Bình Định, tuổi đó đã có người đi lấy chồng. Như mẹ tôi, như cô tôi....